תקנון- הסכם משתמש במערכת

 • מבוא- כללי

 

 1. במסגרת תקנון זה המהווה הסכם למשתמש, תפורט מדיניות השימוש והפרטיות במערכת הכוללת תכני קורסים והדרכות דיגיטאליים ו/או מקוונים ו/או באמצעים וירטואליים שונים [להלן: "המערכת"] המופעלים ו/או שיופעלו על ידי חברת קשר שיא בע"מ ח.פ 514012723 [להלן: "החברה" ו/או "המפעיל"].

 1. המערכת כוללת ספריית קורסים ו/או הדרכות המחולקות למערכי שיעורים, הרצאות, הדגמות ובין היתר כוללים דפי נחיתה, באנרים, סדנאות, קבוצות, בלוג, יישומים שונים לרבות מדיה חברתית, כלי שיווק כאשר הסכם זה יחול על כל שימוש במערכת ו/או רכיביה למעט אם הוצג בפני המשתמש הסכם אחר וספציפי לפעילות מסוימת במערכת.

 1. המפעיל שומר לעצמו את הזכות לעדכן מעת לעת את הסכם המדיניות המפורט להלן. באחריות המשתמש לבדוק מעת לעת את תנאי השימוש במערכת.

 1. מטעמי נוחות נוקט הסכם המשתמש בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

 1. למען הסר ספק מובהר כי אין בהרשמה ו/או הרכישה ו/או השימוש במערכת בכדי ליצור בין המפעיל למשתמש שיתוף פעולה עסקי ו/או מסחר ו/או יחסי עובד מעביד או שותפות וכל קשר מכל סוג שהוא.

 1. השימוש במערכת, תכניה והשירותים המוצעים במסגרתה כפופים לקבלת תנאי המשתמש המפורטים בהסכם זה. בעת הכניסה לאתר ו/או למערכת ו/או בהרשמתך כמנוי למערכת הנך מצהיר כי קראת ואישרת את כל התנאים וההוראות הכלולות בהסכם משתמש זה.

 1. המפעיל שומר לעצמו את הזכות לשנות את המערכת ו/או רכיביה ו/או הקורסים השונים המוצעים במסגרתה וכן לשנות את העיצוב של המערכת, לעדכן התכנים ו/או להפסיק את אספקת התכנים והשירותים וכן לסגור מעת לעת את המערכת לצורך ביצוע עבודות תחזוקה ושדרוג או ביצוע פעולות אחרות בהתאם לשיקול דעתו.

 1. למפעיל עומדת הזכות להגביל היקף שימוש ו/או לאפשר שימוש וכן לפעול באמצעים טכנולוגיים שונים במערכת ביחס לכלל המשתמשים ו/או משתמש ספציפי הכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

 • המערכת

 

 1. השימוש במערכת וההרשמה כמנוי לתכנים ולקורסים מותרת מגיל 21. בהרשמה לאתר ובשימוש במערכת הנך מאשר כי הנך מעל גיל 21.

 1. השימוש במערכת מיועד לצרכים אישיים ועסקיים בלבד של המשתמש. אין לראות באמור בתכנים המובאים במערכת ובקורסים המוצעים במסגרתה משום חוות דעת ו/או ייעוץ כלשהו ו/או לראות בשימוש במערכת ובהרשמה למערכת משום התחייבות לתוצאות ו/או שיפור ו/או הצלחה. המפעיל לא ישא בכל אחריות ביחס למידע ו/או התכנים המוצעים והמובאים במסגרת המערכת והקורסים השונים.

 1. יובהר כי חל איסור מוחלט לעשות במערכת ותכניה שימוש מסחרי ו/או להפיץ התכנים ללא אישור מראש ובכתב מהמפעיל.

 1. במסגרת השימוש במערכת יש לוודא מסירת פרטים מדויקים כשם מלא, דואר אלקטרוני, כתובת למשלוח דואר, טלפון, פרטי אמצעי חיוב וכיוצא באלו פרטים הנדרשים לצורך השימוש במערכת. אי מסירת פרטים מדויקים ו/או יצירת משתמשים ו/או פרופילים כפולים ו/או מתחזים יחשבו כהפרה של הוראות הסכם משתמש זה.

 1. אין להעביר לכל גורם פרט למשתמש את פרטי הכניסה והסיסמה לתכני המערכת והקורסים.

 • דגשים שונים ביחס למוצרים המוצעים במערכת

 

 1. הצפייה בקורסים ובשירותים המוצעים על ידי המערכת צריכה להתבצע באמצעות מחשב ולא באמצעות מכשיר טלפון סלולרי.

 1. מערכי השיעור והקורסים בנויים באופן מדורג. יש חשיבות רבה ללמידה סדורה, יישום ומעבר לשלב הבא.

 1. המפעיל מבהיר כי יתכנו שינויים במראה ובעיצוב הממשקים השונים באתר (פייסבוק, ZAPIER, אלמנטור) ואשר אינם תלויים במפעיל. במקרה של קושי בתפעול ניתן לפנות לשירות הלקוחות בצירוף צילום מסך התקלה או לפנות בשאלה למפעיל בכלי השאלות והתשובות במערכת.

 1. שימוש בחלק מהמוצרים ו/או התוכנות המוצגות במערכת מצריך תשלום חודשי לצד שלישי. באפשרות המשתמש לעשות שימוש בגרסת התנסות מוגבלת.

 1. הקורסים השונים אינם כוללים עלויות של שמות מתחם ואחסון, כך ביחס ליצירת כרטיס ביקור דיגיטאלי. (לא הבנתי את הסעיף, תסביר לי)

 1. הקמת אתר אינטרנט אורכת בין 14-28 ימי עסקים בכפוף ללוחות הזמנים של המפעיל ואספקת כל התכנים והמידע הרלוונטי מהמשתמש למפעיל. מובהר כי לאחר הקמת האתר המפעיל ו/או מי מטעמו אינם מספקים כל שירות ו/או תמיכה להפעלה ואחזקה של האתר.

 1. הקמת אתר האינטרנט שמציע המפעיל תתבצע באמצעות תבנית ספציפית הכוללתמספר דפים מוגבל. הוספת דפים ו/או שינוי תבנית כרוך בתשלום נוסף.

 1. העלאת נכסים ותכנים לאתר שהוקם תתבצע על ידי המשתמש.

 • שימוש וגישה למערכת

 

 1. השימוש במערכת מצריך אמצעים טכנולוגיים שונים, חיבור מהיר ותקין לאינטרנט וחומרה מתאימה. המשתמש מצהיר כי הובהר לו כי המפעיל לא ישא בכל אחריות ביחס לתקלות ו/או ליקויים אשר אינם בשליטת המפעיל.

 1. מפעיל המערכת יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, לפעול לניתוק הגישה למערכת והסרת תכני המשתמש בה, בין אם בתקופת המנוי ו/או לאחריה בכל מקרה בו יסבור המפעיל כי הופרו הוראות הסכם משתמש זה. המשתמש מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תלונה בדבר אחריות כלשהי של מפעיל המערכת במקרה זה לרבות אבדן נתונים. מובהר כי לא תחול על המפעיל כל אחריות או חובת הנמקה, גילוי ו/או חובה אחרת בקשר למקרה כאמור.

 1. המפעיל רשאי להשעות ו/או לחסום הגישה למשתמש אשר יפר כל הוראה מהוראות הסכם המשתמש ובהתאם לשיקול דעתו.

 1. המשתמש מתחייב כי ימנע משימוש בתכנות ו/או חומרה העלולים להזיק למערכת ו/או לשתול במערכת וירוסים ותכנות מזיקות אחרות. חל איסור מוחלט לבצע שינויים ו/או תכנות ו/או עדכון כלשהו במערכת ו/או באיזה מנתוניה ותכניה.

 1. המשתמש מצהיר כי הובהר לו כי כל התכנים ו/או המוצרים המוצעים במסגרת המערכת הינם קניינו הרוחני של המפעיל לרבות זכויות הקניין הרוחני ובכלל זה סימני המסחר וזכויות היוצרים במערכת, בתכניה, בקורסים ובמערכי השיעור ובכל תוכן אשר הוצע ו/או הופיע במסגרת המערכת והקורסים בכל אמצעי כלשהו לרבות פרסומים ו/או פעילויות ו/או הדרכות ו/או הרצאות ו/או תכנים בפורומים שונים. כל העיצובים ו/או הלוגואים ו/או הסמלים ו/או השמות ו/או התרגולים ו/או קטעי וידאו ו/או מצגות וכל תוכן אחר המופיע במסגרת המערכת הינו קניינו הרוחני של המפעיל בלבד וחל איסור מוחלט להפיצו ו/או להעבירו ו/או לעשות בו שימוש שלא בהתאם להוראות הסכם זה.

 1. המשתמש מצהיר כי הובהר לו כי במידה וישתתף במפגש פרונטאלי (כנס/ ועידה/הרצאה/ יום עיון וכו') הרי שחל איסור מוחלט לצלם ו/או להעביר ו/או להפיץ את המידע ו/או הנתונים ו/או התכנים אשר הועברו במפגש כאמור ויחולו כל הוראות הסכם משתמש זה על מפגש פרונטאלי.

 1. המשתמש מצהיר כי הובהר לו על ידי המפעיל כי כל התכנים ו/או המידע מכל מן וסוג ובכל מדיה אשר יועלו על ידי המשתמש לאתר לרבות שאלות, הודעות בקבוצות ובפורומים, קטעי וידאו, מסמכים וכיוצא באלו הינם קניינו של המפעיל והוא יהא זכאי לעשות בהם כל שימוש בהתאם לשיקול דעתו.

 1. המפעיל יהא רשאי להסיר כל תוכן אשר הוא יסבור כי אינו ראוי מכל סיבה שהיא והמשתמש מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה כלפי המפעיל. אין לראות באמור משום חובה של המפעיל להסיר תכנים כאמור.המשתמש מתחייב להימנע מכל הטעייה, התחזות, מצג שווא העלאת מידע שקרי למערכת. יש להימנע מהצגת מידע במערכת שאינו רלוונטי למערכת ו/או שיש בו משום קידום עסקים ו/או מוצרים ו/או שירותים של המשתמש ו/או צד ג' כלשהו  ו/או תכנים אשר יש בהם לשון הרע ו/או פגיעה בשמו הטוב של המפעיל ו/או מי מהמשתמשים האחרים במערכת ו/או צד ג' כלשהו. המשתמש מתחייב לשמור על פרטיות המפעיל ו/או שאר המשתמשים במערכת ולא לעשות כל שימוש במידע ו/או נתונים ו/או פרטים הנוגעים למפעיל ו/או ליתר המשתמשים במערכת לרבות העברתו לצד שלישי ו/או פרסומו ו/או הפצתו בכל אמצעי ודרך.

 1. מפעיל המערכת מבהיר כי יש להימנע מפרסום ו/או העלאת מידע ו/או נתונים רגישים אודות המשתמש ו/או עסקיו ו/או פעילותו ו/או פרטים אישיים ככל שאין ברצון המשתמש כי מידע זה יחשף בפני המפעיל ו/או משתמשים אחרים במערכת ו/או צד שלישי. המשתמש מצהיר כי הינו מוותר באופן בלתי חוזר על כל טענה לפגיעה בפרטיות ו/או הפרת סודיות עקב האמור.

 • תשלום ותנאי ביטול

 

 1. התשלום מבוצע באמצעות כרטיס אשראי או חשבון PAYPAL ובהתאם לתנאי התשלום אשר יוצעו על ידי המערכת במעמד ביצוע הרכישה. מובהר למשתמש כי הרכישה מתבצעת במערכת סליקה ו/או בשירותי גבייה חיצוניים אשר שרתיהם עשויים להימצא בישראל או בחו"ל.

 1. במסגרת המערכת יאפשר המפעיל רכישה של מוצרים שונים בהם קורסים, הדרכות, הרצאות, סדנאות, ימי עיון לרבות שירותים ומוצרים אשר הינם פרונטאליים ולא באמצעות המערכת הדיגיטלית הוירטואלית. (תראה שזה בסדר- הרצאות, סדנאות וכו')

 1. המפעיל שומר לעצמו את הזכות לעדכן מעת לעת את מלאי המוצרים המוצעים באמצעות המערכת וכן את מחיריהם.

 1. במסגרת העסקה נרכשת זכות גישה וזכות שימוש במוצר הנרכש במערכת (קורס/ הדרכה/ סדנא וכו') לפרק זמן מוגבל ותחום בזמן כמפורט בתנאי הרכישה במערכת. חשבונית מס בגין הרכישה תישלח לתיבת הדואר האלקטרוני של המשתמש ויש לוודא כי זו מעודכנת ומדויקת במערכת.

 1. בתום תקופת השימוש יפקע תוקף מנוי המשתמש והודעה כאמור תישלח למשתמש. קבלת גישה מחדש למוצר כפופה לביצוע תשלום מחדש ובהתאם לתנאי הסכם המשתמש אשר יהיה נהוגים אותה עת במערכת. המפעיל שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או לבטל תכנים ו/או קורסים ולא לחדש אותם.

 1. המשתמש מצהיר כי הובהר לו כי פרטי המנוי לרבות אמצעי התשלום ששימשו לרכישה נשמרים במערכת לצורך חיוב חוזר עתידי ו/או לצרכי רכישת מוצרים אחרים באמצעות המערכת.

 1. ביטול עסקה שבוצעה באמצעות המערכת בין המשתמש למפעיל יבוצע בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ותקנותיו.

 • הגבלת אחריות המפעיל

 

 1. המשתמש מצהיר כי הובהר לו כי המפעיל אינו מגבה כל חומר ו/או נתונים ו/או מידע המועלה על ידי המשתמש למערכת ולא תהיה לו כל תביעה ו/או טענה כלפי המפעיל. באחריותו הבלעדית של המשתמש לשמור על הנתונים ו/או המידע.

 1. המפעיל ו/או מי מטעמו לא ישאו בכל אחריות לכל נזק מסוג כלשהו אשר נגרם כתוצאה מהשימוש במערכת ותכניה והמשתמש מתחייב שלא לבוא בכל טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בכל טענה ו/או תביעה בדבר נזקים כלשהם. למען הסר ספק מובהר כי ככל שיקבע על ידי רשות מוסמכת בפסק דין חלוט כי חלה אחריות על המפעיל, הרי שזו תוגבל ולא תעלה על הסך ששולם על ידי המשתמש למפעיל בגין השימוש במערכת.

 1. המפעיל לא ישא בכל אחריות ו/או נזק בקשר עם תכנים ו/או מידע ו/או נתונים אשר הוצגו במערכת על ידי צד ג' כלשהו לרבות המלצות ו/או פרסומים ו/או קישורים.

 1. המפעיל עושה שימוש במגוון מערכות חיצוניות בין היתר סליקה, דיוור, הפצה, שיווק, אוטומציות, רשתות חברתיות וכו' המופעלות על ידי צדדים שלישיים ולא יחוב בכל אחריות כלפי המשתמש ביחס לשימוש במערכות חיצוניות אלו.

 • פרטיות ופרסום

 

 1. בעת הרשמה למערכת וביצוע הרכישה יש למסור נתונים מדויקים ונכונים בין היתר שם מלא, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת למשלוח דואר ומידע אשר ישותף עם צדדים שלישיים לרבות כתובת IP, שימוש בדפדפן ותכנים שונים הקשורים לשימוש במערכת.

 1. השימוש במערכת מאפשר למפעיל לאסוף מידע מגוון אודות המשתמש בין היתר על מנת לאפשר הגישה והשימוש במערכת, לזיהוי המשתמש ולשיפור איכות השירות והמוצר לרבות התאמתו למשתמש ובכלל זה תיעוד והקלטת שיחות, ניטור פעילות המשתמש (גם לאחר הסרה והפסקת השימוש במערכת), פיתוח עסקי, התאמת פרסומים ומידע כולל בדבר מבצעים, הוספת מוצרים ו/או שירותים וכן הגנה על משתמשים אחרים, ניתוח ועיבוד המידע והנתונים הנאספים במערכת, צרכים סטטיסטיים, מעקב ובקרה וכיוצא באלו.

 1. המפעיל עושה שימוש בבוטים ו/או "עוגיות" ו/או טכנולוגיות אחרות שמופעלות על ידי צדדים שלישיים לרבות מערכות פרסום ברשתות המדיה החברתית ובכלל זה הצגת תוכן ומידע שיווקי וכן איסוף פרטים ונתונים אודות דפוסי העניין והשימוש של המשתמש. אי מתן אפשרות שימוש ו/או חסימה של טכנולוגיות אלו עלולים לפגוע באיכות השימוש במערכת ו/או לגרום לאי תפקודה.

 1. המידע והנתונים הנאספים על ידי המערכת מאוחסנים בשרתי המפעיל אשר עושה מאמץ לספק אבטחה ראויה למידע ונתונים אלו. המפעיל לא יהיה אחראי לכל כשל באבטחה ו/או פגיעה במידע והנתונים שנאספו על ידי המערכת ו/או זליגתם עקב התקפה ו/או חדירה למערכת על ידי צד שלישי. המשתמש מתחייב לעשות שימוש בסיסמה אשר הוקצתה לו ברכישה ולעשות שימוש בטוח במערכת.

 1. המשתמש מצהיר כי הובהר לו כי בשום אופן לא ייחשב המפעיל כמפר של זכאות המשתמש לפרטיות ביחס לכל מידע ו/או נתונים ו/או תכנים אשר זיהו את המשתמש באתר ו/או הועלו על ידי המשתמש באתר בקשר עם המערכת והשימוש בה.

 1. המשתמש מצהיר כי הובהר לו כי השימוש במערכת כולל גם מערכות שונות המופעלות על ידי צדדים שלישיים בין היתר במסגרת מדיה חברתית ו/או אתרים שונים המציעים מוצרים ו/או שירותים ו/או פרסומים אחרים או תשלומים שידרשו מהמשתמש על ידי צדדים שלישיים והמפעיל אינו אחראי לכל פעולה, תשלום ו/או מידע שנמסר לצדדים שלישיים כאמור.

 1. בהרשמה למערכת והשימוש בה הנך מביע הסכמתך לקבלת דיוור פרסומי כאמור בחוק התקשורת (בזק ושידורים),תשמ"ב-1982, לרבות באמצעות כל מדיה ו/או טכנולוגיה אחרת.

 1. ההסכמה כאמור תחול ביחס למפעיל ו/או מי מטעמו והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה בענין זה.

 1. מובהר כי אם המשתמש סבור כי לא נרשם ו/או רכש שירותים באמצעות המערכת ו/או ככל שחלה טעות בפרטי המשתמש הרי שהיעדר בקשת הסרה באמצעי הפרסום בו התקבל הפרסום בתוך שבועיים מיום משלוחו תהווה הסכמה לקבלתו והמשתמש מוותר על כל טענה בעניין כלפי המפעיל.

 1. מובהר כי בקשת הסרה כאמור תתייחס למשלוח דיוור פרסומי ואין בה כדי לחייב המפעיל להסרת תכנים ו/או מידע ו/או נתונים אודות המשתמש מהמערכת. המפעיל לא יהיה אחראי בשום אופן או צורה למשלוח של דיוור ו/או פרסומות שהועברו על ידי צדדים שלישיים אליהם נחשף המשתמש במסגרת פעילותו במערכת.

 • כללי

 

 1. בכל מקרה של סתירה בין האמור בהסכם משתמש זה לבין מידע הנמסר במערכת, תגבר הפרשנות העומדת לטובתו של המפעיל.

 1. אי אכיפת זכות ו/או הוראה מהוראות הסכם זה על ידימפעיל המערכת לא תיחשב כוויתור על אותה זכות ו/או הוראה ולא תיחשב כתקדים לבאות.

 1. רישום ותיעוד פעילות המשתמש במערכת על ידי המפעיל ורישומי המחשב יהווה ראייה לכאורה לאמיתותם.

 1. הכותרות במסמך זה נועדו לנוחות בלבד, ואין לפרש כל עניין הכתוב במסמך זה לפיהן, או להסתמך עליהן.

 1. התנאים המפורטים בהסכם זה ממצים את המוסכם בין הצדדים. כל הסכם ו/או הבנה קודמים בטלים.

 1. על הוראות הסכם המשתמש יחולו דיני מדינת ישראל. בית המשפט המוסמך לון בכל עניין הקשור להסכם משתמש זה הינו בתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.

 1. ההרשמה והשימוש במערכת מהווים הסכמה לכל האמור בהסכם משתמש זה. לדיווח על פגיעה ו/או הפרה ולשירות לקוחות ניתן ליצור קשר עם המפעיל בפנייה לדואר אלקטרוני:

 yana@yanivedri.co.il.

 •